Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN obowiązujący od dnia 25.05.2018 r.

I. Postanowienia ogólne
1. Na stronie internetowej pod adresem www.manufakturasalix.pl znajduje się informacja o firmie oraz ofercie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „SALIX” Robert Dominik, 34-602 Laskowa 794 , zwanego dalej „SALIX.
2. Za pośrednictwem strony internetowej można złożyć zamówienie w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym – SALIX, na podstawie niniejszego Regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”
3. SALIX to Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „SALIX” Robert Dominik, 34-602 Laskowa 794, zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 737-173-05-35, Regon: 122800016, telefon: 506 403 136, e-mail: biuro@manufakturasalix.pl
4. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu, który jest integralną częścią umowy sprzedaży. Klient składając zamówienie lub wysyłając zapytanie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem.
5. Produkty oferowane przez SALIX są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z prawem.
6. Cechy oferowanych produktów (opis produktu, dane techniczne, elementy wchodzące w skład zestawu, cena, termin realizacji) opisane są na stronie internetowej SALIX, w zakładce dotyczącej danego produktu.

II. Składanie i realizacja zamówień
1. Zakupów/zamówień produktów dostępnych w SALIX można dokonywać w następujący wybrany przez Klienta sposób:
1/ Telefonicznie pod nr tel. +48 506 403 136 podając niezbędne parametry produktu (wymiary, kolor, rodzaj materiału itp.) i dane Klienta
2/ Wybierając produkt z dostępnych na stronie internetowej www.manufaktursalixp.pl poprzez wysłanie zamówienia przez formularz „Wyślij zapytanie”
3/ Składając zamówienie poprzez nasz formularz pocztowy , dostępny w zakładce „Zakupy”
4/ Poprzez serwis Allegro.pl
5/ Poprzez serwis OLX.pl
2. W przypadkach określonym w pkt II. 1) i 3) Regulaminu dokonanie zakupu następuje po potwierdzeniu przez SALIX złożonego przez Klienta zamówienia.
3. Realizacja indywidualnego projektu/zamówienia, dokonanie pomiaru lub montaż możliwe są po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 506 403 136 lub mailowym zamowienia@manufakturasalix.pl . Przy zamówieniu indywidualnym nie przysługuje Klientowi prawo odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683), zwanej dalej „ustawą”)
4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest zaakceptowanie Regulaminu oraz prawidłowe podanie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i/lub numerem telefonu, pod którymi będzie można potwierdzić złożone zamówienie.
5. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
6. Sklep SALIX nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnego podania przez Klienta danych adresowych np. brak możliwości dostarczenia towaru w określonym terminie.
7. Składanie zamówień/ zakupy:
– 24 godziny na dobę we wszystkie dni, w przypadku wybrania formy zakupów określonej w pkt II. 1. 2)-5)
– we wszystkie dni w godz. 8.00 – 18.00, w przypadku składania zamówień telefonicznie
8. Termin realizacji zamówień określony jest na stronie każdego produktu. Termin realizacji zamówień/projektów indywidualnych ustalany jest każdorazowo z Klientem
9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, SALIX zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
10. Zamówienia, których z powodu nieprawidłowo wypełnionych danych teleadresowych (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie da się potwierdzić – nie będą realizowane.
11. SALIX zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
12. Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 48 godzin roboczych od złożenia zamówienia, SALIX potwierdzi telefonicznie lub mailowo złożone zamówienie.
13. Informacje o zmianach w zamówieniu wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.
14. Ceny towarów oferowanych przez SALIX są podane w złotych polskich i są cenami brutto. Sklep SALIX nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Ceny dotyczą jednej sztuki towaru, chyba że w opisie przedmiotu jest określone inaczej.
15. Podczas składania zamówienia określone zostają koszty dostawy w wysokości zależnej od wielkości zamówienia. Koszty te są kalkulowane po dodaniu towaru do koszyka i podane Klientowi przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.
16. Zapłata za towar następuje:
– w formie przedpłaty całości kwoty lub zaliczki na rachunek bankowy 48 1020 3453 0000 8602 0240 4341, Bank PKO BP S.A., w terminie 3 dni od złożenia zamówienia
– zapłaty przy odbiorze towaru – odbiór osobisty lub „za pobraniem”
17. Potwierdzeniem zawartej umowy jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta SALIX jako dowód zakupu wystawia fakturę. Aby otrzymać fakturę należy poprawnie wypełnić dane Klienta/firmy (w przypadku przedsiębiorców również NIP).

III. Dostawa towaru:
1. SALIX dostarcza zakupione produkty Pocztą, firmą kurierską, transportem własnym lub daje możliwość bezpłatnego odbioru towaru w siedzibie: 34-602 Laskowa 794 (po wcześniejszym umówieniu).
2. Zakupione produkty wysyłane są w dni powszednie, z zastrzeżeniem pkt. II.9
3. Koszty dostawy jeżeli nie są określone na stornie produktu podawane są przez SALIX mailowo lub telefonicznie. Koszty dostawy pokrywa Klient
4. W przypadku zamówień indywidualnych koszty dostawy określane są przed zawarciem umowy sprzedaży.
5. W przypadku zakupu wielu produktów, po wcześniejszym uzgodnieniu z SALIX, koszty dostawy mogą zostać zmniejszone, jeżeli będzie możliwość wysłania ich w jednej przesyłce.

IV. Odstąpienie od umowy
1. Na podstawie art. 27 ustawy Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. IV.6 ) , składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub zawarcia umowy . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się poniżej.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inna niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części lub od dnia zawarcia umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru powinien nastąpić w terminie 14 dni kalendarzowych od przesłania oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed upływem terminu.
4. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
6. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.
7. W przypadku odstąpienia od umowy SALIX zwraca Klientowi będącemu konsumentem dokonane płatności wraz z kosztami dostawy z zastrzeżeniem pkt IV.8 w ciągu 14 dni (przy czym nie wcześniej niż przed otrzymaniem towaru z powrotem) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem otrzyma zwrot kosztów dostawy poniesionych przy zakupie towaru z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy, w tym m.in.:
– dodatkowych kosztów ponad najtańsze koszty dostawy oferowane przez SALIX
– kosztów zwrotu towaru do SALIX
9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy, w tym m.in.:
– o świadczenie usług, jeżeli SALIX wykonał w pełni usługę w za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia , że po spełnieniu świadczenia przez SALIX utraci prawo odstąpienia od umowy,
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

V. Reklamacje
1. SALIX udziela na wszystkie sprzedawane towary gwarancji na okres 24 miesięcy, chyba że w konkretnym przypadku zostało to określone inaczej.
2. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.
3. Podstawą złożenia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru. Reklamacja wraz z dowodem zakupu towaru powinna zostać złożona na piśmie na adres (w tym adres mailowy) wskazany w pkt I.3 Regulaminu.
4. SALIX ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji.
5. W przypadku, gdy złożona reklamacja wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się SALIX ulega przedłużeniu o czas niezbędny na uzyskania takiej opinii, o czym Klient zostanie poinformowany.
6. SALIX nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe i niezgodne z przeznaczeniem oraz „Zasadami użytkowania i konserwacji” użytkowanie i wykorzystanie zakupionych produktów.
5. Z powodów technicznych mogą wystąpić nieznaczne różnice w kolorystyce pomiędzy zdjęciami na stronie internetowej a wyglądem produktu w rzeczywistości, co nie może być przedmiotem reklamacji.
6. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane przez przewoźnika tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

VI. Polityka Prywatności – Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „SALIX” Robert Dominik, 34-602 Laskowa 794, zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 737-173-05-35, Regon: 122800016, telefon: 506 403 136, e-mail: biuro@manufakturasalix.pl
2. Niniejszy rozdział Regulaminu określa, w jaki sposób wykorzystywane i przechowywane są dane osobowe. Korzystając ze strony internetowej pod adresem www.manufakturasalix.pl Klient wyraża zgodę na praktyki opisane w niniejszym Regulaminie.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w tym Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) RODO.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu na następujące podstawy prawne oraz cele:
a) przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:
– obsługi i realizacji Zamówienia;
– przeprowadzenia procesu płatności;
– rozliczanie wykonanych umów oraz usług świadczonych SALIX;
– obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;
– nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);
b) przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, np. obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją;
c) przetwarzanie danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:
– archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
– obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
– zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wysokiego poziomu obsługi Klienta;
– windykacja należności i dochodzenie roszczeń
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody Klienta udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych, który został wyraźnie i konkretnie wskazany w treści udzielonej zgody.
6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji (zakupu, zamówienia usługi) i/lub kontaktu z SALIX . Brak podania danych osobowych uniemożliwia dokonywanie transakcji, zawarcie umowy oraz kontakt z SALIX .
7. Rodzaj danych osobowych zbieranych od Klientów: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy oraz posiadany nr NIP. Wskazane powyżej dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora danych w celu zawarcia lub wykonania umowy, przy czym Administrator danych ma prawo do ich usunięcia jeżeli uzna, że dane te nie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.
8. W przypadku składania zamówienia telefonicznie lub bezpośrednio i/lub kontaktu telefonicznego lub bezpośredniego z SALIX, Klient może zostać poproszony o potwierdzenie zamówienia mailowo oraz o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
9. Aby dokonać zakupu Klient musi zaakceptować niniejszy regulamin dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://manufakturasalix.pl/?regulamin-i-polityka-prywatnosci,4
10. Kontakt z SALIX za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.manufakturasalix.pl przekazujesz nam dane takie jak imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres mailowy na który mamy przesłać odpowiedź. Te dane wykorzystywane są jedynie do kontaktu w danej sprawie, przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia oraz nie są zbierane ani przetwarzane przez Administratora danych.
11. Administrator danych nie będzie odsprzedawać danych osobowych Klientów podmiotom trzecim. Dane zbierane są wyłącznie do dokonania ewentualnego zakupu oraz w celu realizacji umowy.
12. Administrator informuje, iż w celu realizacji umowy przekazuje dane osobowe w niezbędnym zakresie swoim zaufanym partnerom. W celu wykonania umowy dane osobowe mogą zostać przekazane w szczególności:
– firmie spedycyjnej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybraną firmą spedycyjną. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia przez jedną z firm spedycyjnych przekazanie danych tej firmie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia
– producentowi lub dystrybutorowi danego produktu, w celu realizacji zamówienia, w szczególności jego wysyłki bezpośrednio z siedziby producenta lub dystrybutora. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a danym producentem.
13. SALIX może kontraktować się z klientem telefonicznie lub mailowo w celu obsługi zamówienia .
14. Klient zawierając umowę wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. Klientowi przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W tym celach należy kontaktować się pod adresem: biuro@manufakturasalix.pl .
15. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa. Przetwarzanie danych odbywa się jedynie z udziałem osób mających w tym zakresie niezbędne upoważnienie do przetwarzania danych. Powierzanie danych podmiotom zewnętrznym odbywa się na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
16. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówienia/umowy i rozpatrywania reklamacji.
17. Administrator informuje, że dane Klienta nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego oraz nie są przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
18. Pobierane przez SALIX dane są chronione przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Dane są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
19. Przekazane przez Klienta dane są wykorzystywane wyłącznie do celów, na które Klient wyraził zgodę, w tym do kontaktu drogą e-mailową lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji zamówienia, ustalania parametrów produktów oraz wysyłania towarów.
20. Klient wybierając dostawę za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w celu realizacji dostawy wyraża zgodę na udostępnienie przez SALIX przewoźnikowi następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

VII. Postanowienia końcowe
1. Do umów zawartych przed 01.02.2018 r. stosuje się poprzedni Regulamin.
2. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

P.P.U.H. SALIX Robert Dominik
34-602 Laskowa 794
biuro@manufakturasalix.pl
Ja / My ……………………………………………………niniejszym informuję/my o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy …………………………………………………………………………….,
Numer zamówienia/umowy (jeżeli dotyczy) ………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy …………………………………………,
Data odbioru …………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….
Podpis ………………

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI:

1. Meble należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem

2. Meble muszą znajdować się w odległości nie mniejszej niż 2 metry od czynnych źródeł ciepła (piece, grzejniki, kominki)

3. Meble inne niż ogrodowe muszą być użytkowane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych

4. Mebli ogrodowych nie należy pozostawiać na zewnątrz podczas zimy. Muszą być przechowywane pod przykryciem w nieogrzewanym pomieszczeniu, (np. garaż). Należy je chronić przed mrozem, a raz w roku odnawiać powłokę lakierniczą/ochronną

5. Dla mebli drewnianych w pomieszczeniach temperatura powinna wynosić od 12 st. C do 25 st. C a względna wilgotność 40%-60%, w celu uniknięcia zsychania się i pęcznienia mebli

6. W pomieszczeniach musi sprawnie działać wentylacja oraz nie może być pleśni ani działania innych czynników chemicznych

7. Pomieszczenia muszą być często wietrzone a w okresie grzewczym właściwe nawilżanie (np. nawilżacze na grzejnikach). W pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym mogą być umieszczone meble osadzone na nóżkach o wysokości min 10 cm.

8. Meble powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem:
– światła słonecznego, ponieważ po jego wpływem drewno odbarwia się a powłoki lakierowane niszczeją,
– wysokiej temperatury, która może spowodować odkształcanie się drewna a powłokę lakierniczą mogą uszkadzać gorące lub mokre naczynia, przedmioty o ostrych lub szorstkich powierzchniach. Aby uniknąć uszkodzeń, wskazane jest stosowanie podkładek zabezpieczających. Wylane płyny powinny być natychmiast wytarte
– wody, rozpuszczalników, środków chemicznych, środków do pielęgnacji ciała, itp.

9. Powierzchnie mebli wykonane z drewna litego i naturalnych oklein powinny być odkurzane czystą i suchą szmatką

10. Powierzchnie z laminatu, folii PCV oraz powierzchnie lakierowane (z wyjątkiem wysokiego połysku) przy zabrudzeniach należy czyścić za pomocą szmatki lekko zwilżonej w wodzie z dodatkiem łagodnych środków myjących, a następnie należy niezwłocznie osuszyć poprzez wytarcie suchą szmatką.

11. Nie należy używać środków do czyszczenia zawierających silikony, substancje ścierające lub rozpuszczalniki. Chemiczne środki do konserwacji mebli mogą działać negatywnie na wygląd powłoki lakierniczej i uniemożliwić w przyszłości renowację mebli

WARUNKI GWARANCJI

I. Warunki ogólne gwarancji:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „SALIX” Robert Dominik, 34-602 Laskowa 794, zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:737-173-05-35, Regon:122800016, zwane dalej „Gwarantem”, gwarantuje sprawne działanie swoich produktów.

2. Gwarancją objęte są produkowane przez Gwaranta meble i wyroby.

3. Gwarancja obowiązuje 24 miesiące.

4. Warunkiem do korzystania z uprawnień wynikających z gwarancji jest zachowanie paragonu lub rachunku, które są dowodem zakupu i podstawą realizacji reklamacji.

5. Gwarancja nie obejmuje: zawiasów, podnośników, uchwytów, oświetlenia, prowadnic.

6. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje mebli zakupionych i wykorzystywanych w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.

7. Meble wymagające montażu podlegają gwarancji w przypadku montażu przez Gwaranta lub wskazanych przez niego montażystów. Dopuszcza się montowanie we własnym zakresie. W takim przypadku wszelkie uszkodzenia mechaniczne powstałe po opuszczeniu Zakładu produkcyjnego nie podlegają gwarancji.

8. Gwarancja rozpoczyna się w momencie przejścia mebli w posiadanie Klienta.

9. Gwarant nie odpowiada za wady/uszkodzenia powstałe w wyniku działań czynników zewnętrznych, a w szczególności związanych z:
a) użyciem mebli niezgodnie z przeznaczeniem i „Instrukcją użytkowania i konserwacji”,
b) niewłaściwym składowaniem mebli,
c) instalacją/montażem mebli niezgodną z instrukcją Gwaranta,
d) zastosowaniem akcesoriów nie przewidzianych instrukcją Gwaranta
e) uderzeniem ciał obcych, pożarem, zalaniem lub innymi zdarzeniami (siłą wyższą),
f) zalania mebli wodą lub inną cieczą (szczególnie niebezpieczne dla mebli mogą być roztwory aktywne chemicznie, np.: kwasy, barwniki, płyny do pielęgnacji ciała)
g) wykonania napraw lub przeróbek mebli przez Klienta we własnym zakresie
h) mechanicznego uszkodzenia (np. porysowanie, przypalenie, zahaczenie, rozdarcie, rozcięcie itp.)
i) zanieczyszczeniem powietrza (w tym tlenkami metali lub cząsteczkami metali), pleśnią, działaniem szkodliwych chemikaliów

8. W przypadku, gdy jedynie część nabytych przez Klienta mebli jest wadliwa i ich naprawa lub wymiana nie spowoduje pogorszenia właściwości użytkowych wszystkich nabytych przez Klienta mebli, uprawnienia Klienta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części mebli.

9. Wszystkie wymienione w ramach gwarancji części i elementy mebli stają się własnością Gwaranta.

10. Jeżeli w związku z wycofaniem z oferty handlowej Gwaranta mebli wymiana reklamowanego mebla na ten sam typ nie będzie możliwa, Gwarant wymieni mebel na inny o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, użytkowych i stylistycznych.

11. Niniejsza gwarancja na sprzedane meble będące towarem konsumpcyjnym nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi.

II. Procedura reklamacyjna

1. Klient zgłasza reklamację u Gwaranta.

2. Reklamacje należy złożyć pisemnie, powołując się na dokumenty zakupu, podając datę odbioru oraz możliwie dokładnie opisując usterkę. W miarę możliwości należy udokumentować wady zdjęciami.

3. Widoczne usterki należy zgłosić pisemnie w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania mebli. Wady ukryte należy zgłosić pisemnie w ciągu 1 miesiąca od momentu zauważenia wady.

4. Gwarant ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni roboczych, od daty jej otrzymania od Klienta.

5. Jeżeli zgłoszona reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, to Gwarant w terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, przedstawi swoje stanowisko na piśmie i przekaże je Klientowi.

6. W przypadku konieczności zwrotu mebla do Gwaranta w celu jego naprawy lub wymiany, Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Mebel do siedziby jednostki handlowej, w której dokonał zakupu na własny koszt i ryzyko, chyba że strony ustalą inny sposób postępowania.

7. Jeżeli zgłoszona reklamacja jest uzasadniona, to Gwarant w terminie 30 dni, licząc od dnia uznania reklamacji, usunie wady Mebli lub dostarczy Meble wolne od wad, przy czym:
a) wybór świadczenia gwarancyjnego (usunięcie wad lub wymiana) należy do Gwaranta,
b) żądanie wymiany mebla na nowy możliwe jest w przypadku uprzedniej dwukrotnej bezskutecznej naprawy tego mebla,
c) Gwarant przeprowadzając naprawę mebla, zastrzega sobie prawo zastąpienia materiałów użytych przy produkcji innymi o porównywalnej jakości i walorach użytkowych,
d) w przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych dopuszcza się możliwość dokonania naprawy Mebla zgodnie z nową technologią

8. Gwarant nie jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi mebli zastępczych na czas naprawy wyrobów reklamowanych.

9. Reklamacja nie stanowi podstawy do wstrzymania zapłaty za meble.

III. Użytkowanie i konserwacja Mebli:

Użytkowanie i konserwacja mebli powinna następować zgodnie z dołączoną do nich instrukcją, w przeciwnym razie nie przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji